آشپزي آشپزي

در هنگام جیغ زدن کودکان چه برخوردی با آنها باید داشت؟

نوا صادقی 2 سال پيش

در هنگام جیغ زدن کودکان چه برخوردی با آنها باید داشت؟

اين را مي پسندند 1 نفر اين را مي پسندند
اين را دنبال مي كنند مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 2 ديدگاه از 2 ديدگاه ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران صفورا  نصری صفورا نصری ما هم جیغ بزنیم
مي پسندم اين را مي پسندند2 2 سال پيش
مژگان --- مژگان --- فرار........
مي پسندم اين را مي پسندند0 2 سال پيش
1 

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

بحث هاي مرتبط


Label