مسابقه و قرعه کشی
نحوه قرعه كشي و جوايز :
1-جایزه نفر اول به کسی تعلق می گیرد که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد( در صورتی که چند نفر بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند بین آنها قرعه کشی انجام می شود)
2-جایزه نفر دوم به کسی تعلق می گیرد که دومین امتیاز بیشتر را کسب کرده باشد( در صورتی که چند نفر دومین امتیاز بیشتر را کسب کرده باشند بین آنها قرعه کشی انجام می شود) جدول جوايز :
ردیف ضوابط برندگان جوایز معادل ریالی
1 بدون قرعه کشی نفر اول- از نظر امتیاز پکیج محصولات گلستان 5,000,000
2 نفر دوم- از نظر امتیاز پکیج محصولات گلستان 5,000,000

ردیف ضوابط برندگان جوایز معادل ریالی معادل تعدادی
3 با قرعه کشی نفر 3 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی
4 نفر 4 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی
5 نفر 5 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی
6 نفر 6 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی
7 نفر 7 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی
8 نفر 8 مصرف یکسال چای گلستان - برای یک خانواده 4 نفره 2,000,000 14 بسته 500 گرمی

توجه: جایزه به افرادی تعلق می گیرد که حداقل یک سریال قرعه کشی ثبت کرده باشند.

جشنواره جام جهانی

زمان

شروع : 1393/03/21
پايان : 1393/04/23

مهلت به پایان رسیده است