club

ورزش | بازی و سرگرمی | دریبل زنی

بازدیدکننده محترم ، در این بخش سعی شده است ، تعدادی از بازی های جذاب جهت سرگرمی اعضای باشگاه فراهم گردد. شما می توانید با انتخاب هر کدام از بازی ها توضیحات مختصری را در مورد بازی بدست آورده و مهارت خود را در بازی ارائه شده محک بزنید.

دریبل زنی با آیکونهای حرکتی به سمت دروازه دریپل کنید و گل بزنید.