club

صفحه های کلوب

صفحه اول


1 
س ارفعی
مرصع پلو ، غذایی اعیانی دوره صفویه مرصع پلو ، غذایی اعیانی دوره صفویه (از آنجا که تزئین این غذا به اندازه کیفیت اجزای تشکیل دهنده اش اهمیت دارد و روی برنج با انواع مغزها و میوه های رنگارنگ پوشیده می شود، می توان آن را از نظر زیبایی به فرش ایرانی تشبیه کرد. به دلیل ز...
1 

ارسال مطلب

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب