پرخاشگری در کودکان

مهسا احسنی 3 سال پيش
 پرخاشگری در کودکان

از نظر روانشناسي پرخاشگري به رفتاري اطلاق مي شود كه با هدف آسيب رساندن يا مجروح ساختن موجود ديگري انجام مي گيرد.برخي نيز پرخاشگري را رفتاري مي دانند كه به ديگران آسيب مي رساند يا بالقوه مي تواند آسيب برساند.پرخاشگري ممكن است بدني باشد مثل زدن، لگد زدن و گاز گرفتن يا لفظي نظير فرياد زدن، نوع ديگري نيز وجود دارد كه در رفتارهاي كودكان در سنين پايين بسيار ديده مي شود. دراين روش آن ها بدوناينكه اطلاعي از عواقب رفتار خود داشته باشندسعي مي كنند تا به زور وسايل همبازي يا خواهر و برادرشان را از آن خود كنند و يا حرف خود را پيش ببرند. پرخاشگري در كودكان زير هفت سال به خاطر اسباب بازي و مسائل ديگر به مراتب بيشتر از كودكان بزرگتر است. ولي به طور كلي كودكاني كه در سال هاي اوليه زندگي بسيار پرخاشگر و تندخو و خشن هستند در جواني و بزرگسالي هم پرخاشگر خواهند بود.


از نظر روانشناسي پرخاشگري به رفتاري اطلاق مي شود كه با هدف آسيب رساندن يا مجروح ساختن موجود ديگري انجام مي گيرد.برخي نيز پرخاشگري را رفتاري مي دانند كه به ديگران آسيب مي رساند يا بالقوه مي تواند آسيب برساند.پرخاشگري ممكن است بدني باشد مثل زدن، لگد زدن و گاز گرفتن يا لفظي نظير فرياد زدن، نوع ديگري نيز وجود دارد كه در رفتارهاي كودكان در سنين پايين بسيار ديده مي شود. دراين روش آن ها بدوناينكه اطلاعي از عواقب رفتار خود داشته باشندسعي مي كنند تا به زور وسايل همبازي يا خواهر و برادرشان را از آن خود كنند و يا حرف خود را پيش ببرند. پرخاشگري در كودكان زير هفت سال به خاطر اسباب بازي و مسائل ديگر به مراتب بيشتر از كودكان بزرگتر است. ولي به طور كلي كودكاني كه در سال هاي اوليه زندگي بسيار پرخاشگر و تندخو و خشن هستند در جواني و بزرگسالي هم پرخاشگر خواهند بود.پرخاشگري در كودكان دلايل متفاوتي دارد. همه ما با اين تصوير آشنا هستيم، بچه اي كه پاهايش را محكم به زمين مي كوبد و با صداي بلند جيغ و فرياد مي كند و داد و هوار راه مي اندازد. پافشاري براي برآورده شدن نيازهاي گاه غيرضروري در همه كودكان وجود دارد ولي در برخي كودكان اصرارهاي مداوم براي به انجام رسيدن كار با پرخاشگري و دعوا و مشاجرات لفظي همراه است.پرخاشگري در كودكان دلايل متعددي دارد كه قسمت اعظم آن به ناكامي كودك در برابر خواسته هايش مربوط مي شود. كودكان به دليل عدم توانايي در مقابله با ناكامي بيشتر از سايرين به پرخاشگري و مشاجره رو مي آورند.زندگي در محيط ناسالم و با پدر و مادر خشن در پرخاشگري كودكان نيز بي تأثير نيست. مطالعات نشان
مي دهد كودكاني كه به شدت پرخاشگرند، والديني خشن دارند. در اين خانواده ها رفتارهاي متقابل غالباً وضعيتي ايجاد
مي كند كه الگوي رفتار پرخاشگرانه را در خانواده افزايش مي دهد. وقتي كه واكنش خشونت آميزي بروز مي كند، ساير اعضاي خانواده كاري مي كنند كه باعث دامن زدن به رفتار پرخاشگرانه مي شوند. پرخاشگري نتيجه عدم توانايي كودك در كنترل خود است. همچنان كه كودك بزرگتر مي شود پرخاشگري خصمانه اوافزايش مي يابد و كودك بيشتر سعي در آسيب رساندن به ديگران دارد .

منبع :http://www.pardisschool.ir/showT.aspx?TIndex=1&TID...

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب