علاقه مند شدن به مرد متاهل در محیط کار

م ه 3 سال پيش

به نظر شما اگر دختری به مرد متاهلی علاقه مند شود ،آیا باید از او دوری کند؟ چکار کند که دیگر به او نیندیشد؟

3 نفر اين را مي پسندند
مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 11 ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران Z Akbari Z Akbari صددرصددرسته توی محیط کاری نمیشه علی الظاهرازایشون دوری کنه ولی فکروذهن وقلبشوبایددورکنهبایدبه این فکرکنه شایداین علاقه مشکلات بعدی درپی داشته باشه شایدخدائی نکرده به اون آقاتوجهی نشون بده وایشونم وسوسه بشه وپایه های یه زندگی محکم وعاشقونه متزلزل بشهبه خدافکرکنه به این فکرکنه که این علاقه چه فوایدوچه ضررائی براش داره مطمئنا"اگه ضررهاوفایده هاروکنارهم بذاره پی میبره که این علاقه علاوه براینکه سودی درپی نداره همش ضررهاینجوریه که دیگه به خودش اجازه نمیده به یه آقای متاهل علاقه مندبشه
مي پسندم 6 3 سال پيش
علی قدیمی علی قدیمی با تشکر از پاسخ دوستان .
مي پسندم 0 3 سال پيش
عليرضا f عليرضا f ممنون
مي پسندم 0 3 سال پيش
ندا  کشاورزی ندا کشاورزی باید اینو در نظر داشت که آن مرد متعلق به کس دیگریست و به این فکر کنه که اگر جای همسر این مرد بود و این موضوع را می فهمید چه عکس العملی داشت و بنا کردن زندگی روی ویرونۀ یک زندگی دیگر ...؟!
مي پسندم 0 3 سال پيش
سحر شوقی سحر شوقی خطرناکترین فکری که میشه کرد همینه چون اگه خدای نکرده با زندگی شما همین فکر کنند خوشاینده پس خودتون جای ان خانم بگذارید و دوری کنید .
مي پسندم 1 3 سال پيش
1 2 3 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

ساير بحث ها از م ه

چگونه خشم خودمان را مهار کنیم؟
ﭼﺮا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از زودﭘﺰ ﺷﻴﺮ داﺧﻞ آن ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ؟
ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ آرد ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري روﻏﻦ آب ﻛﺮده ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري آرد ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻟﻜﻪ ﻗﻬﻮه ﻳﺎ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪآن را ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﭘﺎك می کنید؟
لکه ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺎر و ﺷﺎﺗﻮت را ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﻴد؟
ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ؟
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮﻧﺞچیست؟
وﺳﺎﻳﻞ ﭼﻮﺑﻲ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل و......) از ﭼﻪ ﻧﻮع ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد؟
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
منو بیشتر دوست دارى یا پدر و مادرت رو؟
اولین قدم برای حل اختلافات نامزدی چیست؟
خانم ها نیازمند چه جملاتی هستند؟
شغل، مردانه یا زنانه دارد؟
چرا دعایمان برای ازدواج نمی گیرد؟
چگونه از نماز خواندن لذت ببریم؟