رفع سیاهی دندان های کودک به دلیل مصرف قطره آهن

م ه 3 سال پيش

درود بر شما دوستان گرامی
اگر دندان های کودک به علت مصرف قطره ی آهن سیاه شده باشند،برای رفع سیاهی آن چه راه حلی دارید؟
با سپاس قبلی

3 نفر اين را مي پسندند
مشاهده 0 دنبال كننده
در حال نمايش 5 ديدگاه از 39 ديدگاه
بهترين پاسخ بر اساس راي كاربران شیدا شیدادل شیدا شیدادل دندان های شیری اشکال ندارد.برای استفاده از شربت آهن یا قطره آهن بهتر است به جای قاشق از قطره چکان استفاده کنید به طوری که قطره چکان را سمت گلو ببرید که با دندانها برخورد نداشته باشد.به شما توصیه میکنم از خمیر دندان های دارای سفید کننده و جرم گیر دندان استفاده نکنید تا جایی که امکان دارد خمیر معمولی تهیه کنید تا باعث نشود مینای دندان از بین برود.و به هیچ عنوان برای از بین بردن سیاهی ها کودک را برای جرم گیری به دندانپزشکی نبرید. چون مینای دندان کودک از بین می رود.با تشکر و سپاس
مي پسندم 6 3 سال پيش
t s t s خیلی ممنون خانم شیدا و ممنون از دوست با ادب من که سوال خوبی طرح کردن
مي پسندم 0 3 سال پيش
عزیز خانی ناصری عزیز خانی ناصری با تشکر از شیدا خانم
مي پسندم 0 3 سال پيش
امیر حسین کوره پز امیر حسین کوره پز قابل توجه مصرف کنندگان قطره یا شربت آهن.بدن نیاز به یون آهن دارد( یون )نه مولکول در صورتی که کلیه داروهای آهندار موجود در داروخانهها دارای ملکول آهن میباشد.این یون آهن است که روی گلبول قرمز مینشیند و اکسیژن جذب میکند
مي پسندم 0 3 سال پيش
مهشید خ مهشید خ بحث خوبی بود
مي پسندم 0 3 سال پيش
1 2 3 4 5  ... 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

ساير بحث ها از م ه

چگونه خشم خودمان را مهار کنیم؟
ﭼﺮا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از زودﭘﺰ ﺷﻴﺮ داﺧﻞ آن ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ؟
ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ؟
ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ آرد ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري روﻏﻦ آب ﻛﺮده ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري آرد ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻟﻜﻪ ﻗﻬﻮه ﻳﺎ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪآن را ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﭘﺎك می کنید؟
لکه ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺎر و ﺷﺎﺗﻮت را ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪ اي ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﻴد؟
ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ؟
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮﻧﺞچیست؟
وﺳﺎﻳﻞ ﭼﻮﺑﻲ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﻗﺎﺷﻖ و ﭼﻨﮕﺎل و......) از ﭼﻪ ﻧﻮع ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد؟
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
منو بیشتر دوست دارى یا پدر و مادرت رو؟
اولین قدم برای حل اختلافات نامزدی چیست؟
خانم ها نیازمند چه جملاتی هستند؟
شغل، مردانه یا زنانه دارد؟
چرا دعایمان برای ازدواج نمی گیرد؟
چگونه از نماز خواندن لذت ببریم؟