نگهداری کشک :

م ه 4 سال پيش

برای نگهداری کشک سائیده می توانید کشک ها را داخل قالب جا یخی ریخته و داخل فریزر بگذارید ، تا یخ ببندد . سپس آنها را از قالب جدا کرده داخل کیسه فریزر ریخته و داخل فریزر نگهداری کنید و در موقع لزوم از آن استفاده کنید .

 

ارسال مطلب به هايپركلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب